بسم الله الرحمن الرحـیم

موضوع :

فیزیک نوین

 

مقدّمه :

در قرن بیستم ، زندگی بشر دچار تغییر و تحوّل زیادی شد . بسیاری از

دانشمندان اختراعات و دانسته های خود را در اختیار جامعه قرار دادند و

سطح علمی جامعه به سرعت بالا رفت واختراعات به سطح تولید رسیدند.

امّا دانشمندان امروزی ، قرن بیستم را قرن فیزیک نوین می نامند . زیرا

فیزیکدانان بزرگی چون انیشتین با ارائه ی تئوری های خود نگاه مردم را

به دنیا عوض کردند .

انیشتین و سرعت نور :

بحث نور ، بحثی بسیار جالب و اعجاب انگیز است . امّا هیچ چیز به

اندازه سرعت نور و فرآیندهای آن نمی تواند عجیب و بحث برانگیز باشد.

نور در خلع ، با سرعتی معادل 300000 کیلومتر در ثانیه حرکت می کند

و این، سرعت ، سرعت حداکثر مطلق می باشد که هیچ جسمی قادر به

حرکت با چنین سرعتی نمی باشد . انیشتین در سال 1905 نظریّه ی

نسبیت خاص را ارائه داد . این تئوری بیانگر این است که طول ، جرم و

زمان نسبی اند و به ناظر بستگی دارند .

وقتی جسمی با سرعت نزدیک به نور حرکت می کند، زمان برای آن

بسیار کندتر از زمان در جسم ثابت می گذرد. زمانی که جسمی با سرعت

نزدیک به سرعت نور حرکت می کند ، اگر از جلوی ما عبور کند ، طول

آن در نظر ما، بسیار کوتاه تر از طول واقعی آن مشاهده می شود.

انیشتین با فرمول 2E=mc  ( ای = ام سی به توان دو ) خود ثابت کرد که

جرم،شکلی از انرژی است و می تواند به انرژی تبدیل شودو یا از انرژی

به وجود آید . زمانی که جسمی با سرعتی نزدیک به نور حرکت می کند ،

جرم آن بسیار افزایش می یابد .

بنابراین طول برای یک فوتون یا ذرّه نوری صفر می شود ، زمان برایش

متوقّف می شود و جرم آن در نظر ما بی نهایت می شود ( البتّه فوتون ها

فاقد جرم می باشند ) .

نظریّه نسبیت عام : فقط چند سال بعد از ارائه ی نظریّه نسبیت خاص ،

انیشتین نظریّه نسبیت عام خود را مطرح کرد . این نظریّه ، تأثیر نیروی

گرانشی عظیم بر اجسام و زمان را نشان می دهد .

انحنای گرانشی : اگر انسان روی یک ستاره نوترونی بایستد و به

روبه روی خود نگاه کند ، پشت سر خود را خواهد دید . دید او

ستاره را دور می زند و به پشت سر او می رسد . این پدید را انیشتین

در خورشید گرفتگی ثابت کرد. ستاره هایی که پشت خورشید قرار دارند

دیده نمی شوند امّا در هنگام خورشید گرفتگی نور آن ستاره ها به

خورشید می رسد و نیروی گرانشی خورشید باعث می شود که نور

ستاره ، خورشید را دور بزند و به ما برسد .

Ali Ebadi