تشخیص اسم


 اسم در عربی 2 نشانه ی خاص دارد :


1- در ابتدایش « ال » می گیرد .

2- در انتهایش « تنوین » می گیرد .


نکته : هیچ گاه در عربی ، یک اسم نمی تواند هم « ال » بگیرد و هم « تنوین » .


پس بنایراین :


    مُعَلّمٌ            المُعَلّمُ                     المُعَلّمٌ                


 در عربی اسمی که « ال » بگیرد ، اسم معرفه نامیده می شود .

 

 اسمی هم که « تنوین » بگیرد ، اسم نکره نامیده می شود .


نکته : به ترجمه اسم های معرفه و نکره دقّت کنید .


 الرَّجلُ :  مرد                                      رَجُل ٌ : مردی ( یک مرد )

پس گفتیم که اسامی عربی 2 نشانه ی خاص دارند . اکنون بیشتر با جزئیات


تنوین و حرکه ی آخر اسم ها آشنا می شویم.                                      1- ال  »  الرَّجُلُ 

نشانه های خاص اسم :

                                               

                                                                رَفع (  ٌ )    رَجُل ٌ

                                      2- تنوین                نصب (  ً )  رَجُلا ً

                                                                 جَر (  ٍ ) » رَجُل ٍ


نکته : اسم ها همه در عربی معرب محسوب می شوند ، زیرا حرکه ی آخر آنها

می تواند تغییر کند .


                          1- مرفوع (  ُ )

انواع معرب            2- منصوب (  َ )

                                  3- مجرور (  ِ )